Menu

درباره ما

دفتر آموزش بهره برداران مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی به منظور تحقق اهداف و مأموریت های محوله مسؤولیت برنامه ریزی، نظارت و اجرای آموزش بهره برداران بخش کشاورزی را عهده دار می باشد.

وظایف دفتر آموزش بهره برداران کشاورزی (  کشاورزان آینده)

 1. تدوین سیاست­ها، راهبردها و برنامه ­­های آموزش بهره­برداران و شاغلان بخش کشاورزی در راستای سیاست های توسعه ای بخش کشاورزی
 2. تدوین سیاست­ها و برنامه­­ آموزشهای تشکل­ محور ومراکز آموزش غیردولتی
 3. تدوین سیاست­ها، راهبردها و برنامه ­­های آموزشی جهت آماده ­سازی حرفه­ای کشاورزان آینده، علاقمندان به فعالیت در بخش کشاورزی، فراگیران دوره­های آموزش کارو دانش و دوره­های فنی- حرفه­ای
 4. تدوین برنامه نیازسنجی، ظرفیت سنجی، امکان سنجی و تدوین الزامات عملیاتی مربوطه در راستای استفاده بهینه از توان مراکز آموزش کشاورزی و واحدهای تابعه با رویکرد آمایش سرزمین
 5. برنامه­ریزی آموزشی با مشارکت تشکل­هاو عاملین شبکه ترویج به منظور ارتقای فرایندها
 6. بررسی و اعلام نیازهای دفتر درزمینه تولید محتوا، مواد و رسانه­ های آموزشی باهمکاری بخش های ذیربط در موسسه
 7. تعامل وبهره گیری از ظرفیت های سازمانهای وابسته به وزارت متبوع و سایر سازمانهای بین المللی، ملی و منطقه ای در راستای تحقق برنامه آموزش بهره برداران کشاورزی
 8. برنامه­ریزی به منظور توسعه سواد آموزی تابعی با همکاری سازمان نهضت سواد آموزی
 9. تهیه و تدوین شیوه­نامه­ ها، آیین نامه­ ها، دستورالعمل­ ها و بخشنامه­ های آموزشی با همکاری سازمان­ها و مراجع ذی­ربط
 10. بررسی، شناسایی و احصای استانداردهای آموزشی، طرح های مطالعاتی وپژوهشی مورد نیاز دفتر جهت ارجاع به مراجع ذیربط
 11. تدوین برنامه های آموزشی پشتیبان طرح های محوری با همکاری معاونت های اجرایی وزارت جهاد کشاورزی
 12. برنامه ریزی و اجرای برنامه های توسعه ای آموزش، اعتبار بخشی به مهارتها وگواهینامه های آموزشی در جهت بهره مندی از مزایای آنها با همکاری سازمانها، بانکها، صندوقهای مالی و تشکل های صنفی ذیربط در راستای اجرایی سازی نظام صلاحیت های حرفه ای کشاورزی
 13. برنامه ریزی در راستای توسعه روشها و راهبردها ورویکردهای نوین آموزشی برای تعمیق و گسترش انواع آموزشهای بهره برداران و کشاورزان آینده
 14. مدیریت سامانه­ های اطلاعاتی وبهره گیری از فنآوری های نوین آموزش بهره برداران
 15. همکاری در برنامه ریزی و اجرای برنامه­ های کارآموزی و کارورزی رشته های تحصیلی کشاورزی با مشارکت مراجع ذیربط در راستای تربیت کشاورزان آینده
 16. همکاری باسایر معاونت ها، سازمان های تخصصی ودفاتر ذیربط در راستای تحقق اهداف دفتر
 17. تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات دریافتی از گروه ها و تهیه گزارشهای عملکردی واحد های آموزشی
 18. هدایت، حمایت، پایش (نظارت) و ارزیابی فعالیت­های دفتر
 19. پیشنهاد و پیگیری بودجه جهت تامین منابع مالی برنامه ­های آموزشی

 

این دفتر دارای چهار گروه به شرح زیر می باشد:

گروه بهسازی و تلفیق برنامه ها

گروه آموزش مهارتی بهره برداران کشاورزی

گروه آموزش تشکل های کشاورزی و مراکز آموزش غیردولتی

گروه توسعه روش ها و فنآوری های آموزشی

 1. بهره گیری از ظرفیت ها وقابلیت های طرح دولت الکترونیک درمجازی سازی فرایندهای مرتبط با آموزش در دفتر
 2. برنامه ریزی و بروزرسانی سامانه برای استفاده مطلوب و بهینه ازبخشهای مختلف آن در فرایندهای نیازسنجی آموزشی، گزارش گیری، گزارش سازی و آزمونهای آنلاین وتعیین صلاحیت های حرفه ای و...
 3. ارتباط و همکاری مداوم با واحدهای درون سازمانی و شرکت های طرف قرارداد طراحی سامانه ها در زمینه اصلاح و به روز رسانی، خدمات پشتیبانی سرور ها، داده ها وسایر تجهیزات مورد نیاز
 4. همکاری با مراجع ذیربط برای طراحی و راه اندازی انواع آموزشهای برخط، تکمیل و توسعهسامانه های دفتر
 5. پایش و نظارت مستمر بر فرایندها و بانکهای اطلاعاتی سامانه های آموزشی در زمینه مدرسان، فراگیران، دوره ها، مراکز وسایر مولفه های آموزشی
 6. مدیریت و هدایت برگزاری آزمونهای برخط آموزش بهره برداران، سنجش مهارت و آزمونهای تائید صلاحیت های حرفه ای درسامانه ها با همکاری گروهای ذیربط دفتر
 7. همکاری فرایندی با گروههای دفتر در زمینه نیازسنجی، برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی برنامه های آموزشی
 8. نظارت بر صحت گواهینامه های آموزشی صادره از طریق سامانه های آموزشی دفتر و رفع ایرادات احتمالی
 9. هماهنگی و ارتباط مستمر با کاربران مراکز در زمینه نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری برای اجرای برنامه های آموزشی سامانه ها و انعکاس به مراجع ذیربط
 10. بارگذاری مجوزها، ابلاغیه ها، تقویم آموزشی سالانه، استانداردهای آموزش شغلی، دوره های خاص آموزشی و ... در سامانه دفتر
 11. برگزاری کارگاه آموزشی حضوری و غیر حضوری ویژه کاربران سامانه در ستاد و مراکز با هماهنگی مراجع ذی ربط
 12. برنامه ریزی به منظور مکانیزه نمودن فرایند اجرای آموزشهای مهارتی و صدور گواهینامه ویژه دانش آموزان واجب التعلیم
 13. تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات دریافتی از مراکز و تهیه گزارشهای عملکردی واحد های آموزشی
 14. انجام سایر وظایف محوله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گروه آموزش کشاورزان آینده ( گروه مهارت آموزی حرفه ای)

 1. تعیین اهداف، سیاستها و راهبرد های توسعه مهارت آموزی حرفه ای کشاورزی و فراهم نمودن زمینه اجرایی آنها با همکاری مراجع ذیربط در چارچوب برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور
 2. نیازسنجی، امکان سنجی، تعیین اولویت ها و نوع رشته مهارت های آموزشی مورد نیاز استانها در زمینه مهارت آموزی حرفه ای با هماهنگی مراجع ذیربط
 3. برنامه ریزی، هدایت و نظارت براجرای برنامه های آموزشی مراکز آموزش به منظور تربیت کشاورزان آینده و نیروی ماهر مورد نیاز بخش کشاورزی براساس توانمندی ها، اهداف و سیاستهای کلان کشاورزی کشور
 4. نظارت براجرای آزمون های مربوط به استاندارد های مهارتی و هماهنگی جهت صدور گواهینامه های مهارت حرفه ای کشاورزی برای فراگیران واحدهای آموزشی دولتی و غیر دولتی
 5. تهیه و تنظیم آئین نامه ها، دستورالعمل ها و بخش نامه های آموزشی با همکاری سازمان ها و مراجع ذی‌ربط، ابلاغ و نظارت بر نحوه فرایند اجرایی آنها
 6. تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات دریافتی از مراکز و تهیه گزارشهای عملکردی واحد های آموزشی
 7. برنامه ریزی و نظارت بر مسابقات علمی، فرهنگی و ورزشی و هدایت امور فوق برنامه ویژه فراگیران
 8. تشکیل کارگروه های اجرایی و عضویت در آن با همکاری و هماهنگی عوامل درون و برون سازمانی ذیربط به منظور توسعه آموزش های مهارت حرفه ای (نظیر کارگروه برنامه ریزی و توسعه آموزشهای کشاورزی کاردانش و فنی حرفه ای- کارگروه برنامه ریزی اجرایی آزمون های سنجش مهارت کشاورزی- کارگروه بررسی دستور کار شورای عالی آموزش و پرورش)
 9. همکاری و هماهنگی با مراجع ذیربط به منظور توسعه مشارکت بخش خصوصی دراجرای آموزش های مهارتی در راستای اجرایی نمودن اصل 44
 10. ساماندهی و هدایت هدفمند برنامه های کارآموزی و کارورزی فراگیران مهارت آموزی حرفه ای در راستای تحقق راهبرد های توانمند سازی و کارآفرینی با همکاری مراجع ذیربط
 11. همکاری درتهیه بروشورها، اطلاعیه ها و پوستر های تبلیغاتی در جهت اطلاع رسانی به منظور جذب و پذیرش فراگیران، متقاضیان واجد شرایط و علاقه مند به ادامه تحصیل و فعالیت در بخش کشاورزی
 12. پیشنهاد بازنگری محتوای استاندارد های مهارتی موجود و تهیه و تدوین استاندارد های جدید در شاخه کاردانش کشاورزی با توجه به نیازهای شغلی جامعه در راستای تربیت کشاورزان آینده
 13. شرکت در همایش ها و مجامع علمی و کارگاه های آموزشی مرتبط با وظایف شغلی
 14. ارائه خدمات مشاوره ای به مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سراسرکشور به منظور ارتقائ سطح کیفی و توسعه کمی آموزش های کاردانش و فنی و حرفه ای کشاورزی
 15. همکاری با گروه بهسازی و تلفیق برنامه های برای شناسایی و بررسی نیاز ها و امکانات آموزشی مراکز به منظور تخصیص اعتبار
 16. برنامه ریزی، پشتیبانی ونظارت بر روند اجرای دوره های مهارتی کشاورزی ازطریق سامانه سنجش مهارت کشاورزی"سامک" ویژه داوطلبان بزرگسال با همکاری گروه توسعه روش ها و فناوری آموزشی
 17.  تهیه برنامه های آموزشی جهت هدایت افراد جامعه برای ورود به فعالیت های کشاورزی
 18. برنامه ریزی و اجرای برنامه های کارآموزی وکارورزی دانش آموختگان رشته های آموزش عالی کشاورزی حسب ماده 23 قانون افزایش بهره وری مصوب مجلس شورای اسلامی
 19. برنامه ریزی به منظور توسعه کمی و کیفی آموزشهای مهارتی حرفه ای، پودمانی تخصصی و دوره های میان مدت post graduate diploma
 20. برنامه ریزی و اجرای برنامه ها و دوره های آموزشی مرتبط با سربازان وظیفه فوق دیپلم و بالاتر در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی
 21. انجام سایر وظایف محوله

 

 

 

 

 

 

گروه آموزش کسب و کارهای کشاورزی و صلاحیت های حرفه ای

 

 1. تدوین برنامه نیازسنجی دوره های آموزشی مرتبط با کسب و کارها و استارت آپ های کشاورزی به منظور توسعه زنجیره های تامین و ارزش بخش کشاورزی و خوشه‌های صنعتی
 2. تدوین برنامه سنجش صلاحیت‌های حرفه‌ای کشاورزی در راستای توسعه منابع انسانی بخش کشاورزی
 3. تدوین برنامه اجرایی آموزش منطبق با کسب و کارها و استارت آپ های کشاورزی با استفاده از تجارب ملی و بین المللی
 4. تدوین دستورالعمل ها و آئین نامه های آموزشی مرتبط با کسب و کارها و صلاحیت های حرفه ای کشاورزی
 5. برنامه ریزی آموزشی برای افراد پذیرفته نشده در آزمون صلاحیت های حرفه ای کشاورزی
 6. تدوین برنامه آموزشی طرح های محوری وزارت متبوع با رویکرد توسعه کسب و کارها و استارت آپ های کشاورزی
 7. تعامل با مراجع ذی ربط در داخل و خارج از وزارت متبوع در خصوص توسعه آموزش کسب وکارها و استارت آپهای بخش کشاورزی و صلاحیت های حرفه ای
 8. همکاری با گروه توسعه روش ها و فناوری های آموزشی دفتر در زمینه برگزاری آزمون‌های تعیین سطوح و صلاحیت حرفه ای کشاورزی
 9. نظارت بر صدور گواهینامه های صلاحیت حرفه ای منطبق بر نظام جامع صلاحیت های حرفه
 10.  شرکت در جلسات، کمیسیون ها و مجامع استانی، ملی و بین المللی مرتبط با آموزش کسب و کارهایکشاورزی، کارآفرینی و استارت آپ ها و نظام صلاحیت های حرفه ای کشاورزی
 11.  انجام سایر وظایف محوله

 

 

 

 

 نشانی موسسه: تهران خیابان آزادی - بین چهارراه نواب و رودکی

موسسه آموزش و ترویج کشاورزی                        

 

تلفن : 66940777-021   (14 خط)

تلفن مستقیم 66125645

 

دورنگار:  66124262

 

کد پستی :1457896681

 

پست الکترونیک: info@itvhe.ac.ir

 

 نماد الکترونیکی


دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn
طراحی وب سایت - شرکت پرشیاسافت
hassan olfat - web developer - طراحی وب سایت - حسن الفت