Menu

 

 

 

 

 

 

پرورش گردو

 

 

 

 

 

 

اجرای برنامه های آموزش اعضای بنیاد توانمندسازی گندم کاران در طرح ضریب خوداتکایی گندم

اطلاعات کامل تر تصویر زیر در بخش اخبار قابل مشاهده است

تفویض اختیار امضای گواهینامه آموزش بهره برداران کشاورزی